ÎȚI SCHIMBI NUMELE SAU PRENUMELE? DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR INFORMEAZĂ!

Stiri

Direcția pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești prezintă situațiile în care se poate schimba numele şi /sau prenumele pe cale administrativă situații prevăzute în art.4 din OG nr.41 din 30 ianuarie 2003, actualizată, privinddobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, în cazurile expresprevăzute de lege.

Cererea de schimbare a numelui și/sau a prenumelui pe cale administrativă se depune la primăria locului de domiciliu al solicitantului, personal sau prin procură specială. Pentru copiiminori, sub 14 ani, cererea o va depune unul dintre părinți, iar după 14 ani o va depune minorul cu consimțămîntul reperezentantului legal.

Cererea de schimbare de nume și/sau prenume se aprobă numai în baza unui motiv temeinic.

 Solicitantul trebuie sa depună:

cartea de identitate valabilă;

certificatele de stare civilă (nastere, căsătorie şi de naştere ale copiilor minori) în original şi câte o xerocopie;

Monitorul Oficial al Romaniei în care apareanunţul privind schimbarea de nume solicitată;

cazier fiscal şi cazier judiciar;

acte considerate necesare în susţinereacererii de schimbare de nume.

La primirea cererii de schimbare a numelui, ofițerul de stare civilă  efectuează verificări prevăzute de legea specială şi înaintează dosarul de schimbare a numelui  Direcţiei  Generale pentruEvidenţa Persoanelor Argeş spre aprobare, urmând ca documentaţia fie transmisă Consiliului Judeţean Argeş în vederea emiterii dispoziţiei, de către Preşedintele Consiliului Judeţean Argeş, prin care se aprobă sau respinge cererea de schimbare a numelui / prenumelui .

Primăria locului de naştere sau căsătorie care primeste dispoziţia de aprobare a schimbarii numeluisi/sau prenumelui, efectuează mențiunea de schimbare a numelui și/sau prenumelui după care completează un nou certificat, pe cel anterior anulându-l. Efectuează, ulterior, comunicări despreschimbarea numelui  persoanei în cauză la FinanțelePublice, Directia Pașapoarte și  Direcția cazierjudiciar și Evidențe operative.

Actul administrativ care dovedeşte schimbareanumelui / prenumelui este dispoziţia presedinteluiconsiliului judeţean care, în caz de respingere, poatefi atacată, conform Legii contenciosuluiadministrative în instanţă.

Situații prevăzute de lege pentru schimbarea numelui sau prenumelui:

când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;

când persoana în cauză a folosit, în exercitareaprofesiei, numele pe care doreşte sa îl obţină, făcânddovada cu privire la aceasta, precum şi asuprafaptului că este cunoscută în societate sub acestnume;

când, din neatentia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoasterii reglementărilor legale înmaterie, au fost efectuate menţiuni greşite înregistrele de stare civilă ori au fost eliberatecertificate de stare civilă cu nume eronate, în bazacărora au fost eliberate alte acte;

când persoana în cauză are nume de familie sauprenume format din mai multe cuvinte, de regulareunite, şi doreşte schimbarea acestuia;

când persoana în cauză poartă un nume de familiede provenienţă străină şi solicită sa poarte un numeromânesc;

când persoana şi-a schimbat numele de originestrăină într-un nume românesc, pe caleadministrativă, şi doreşte sa revină la numeledobândit la naştere;

când părinţii şi-au schimbat numele pe caleadministrativă, iar copiii solicită sa poarte un numede familie comun cu al părinţilor lor;

când persoana în cauza solicită sa poarte un numede familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei oria unor schimbări de nume aprobate anterior pe caleadministrativă;

când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătorieisa poarte numele de familie reunite şi ambii solicităschimbarea acestuia pe cale administrativă, optândpentru numele de familie dobândit la naştere de cătreunul dintre ei ori sa revină fiecare la numele avutanterior căsătoriei;

când persoana în cauza face dovada ca a fostrecunoscută de către părinte ulterior înregistrăriinaşterii, însă, întrucât nu a sesizat instanţa pentruîncuviinţarea purtării numelui de familie al acestuiaîn timpul vieţii, nu exista alta posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe caleadministrativă;

când prenumele purtat este specific sexului opus;

când persoanei i s-a încuviințat schimbarea sexuluiprin hotărâre judecătorească rămasă definiti şiirevocabilă şi solicită poarte un prenumecorespunzător, prezentând un act medicolegal din care rezulte sexul acesteia;

alte asemenea cazuri temeinic justificate.

    Sunt de asemenea considerate justificate şicererile de schimbare a numelui în următoarelecazuri:

a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşteca aceştia sa poarte un alt prenume;

b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prindeclararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi, iar soţul supravieţuitor solicită sa revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere;

c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provinedintr-o alta căsătorie, de asemenea desfăcută prindivorţ, şi doreşte sa poarte numele dobândit la naştere;

d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sauprin declararea judecătorească a morţii unuia dintresoţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte sa poartenumele de familie dobândit la naştere;

e) când fostul soţ doreşte sa poarte numele de familiepe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un numecomun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare, cu consimţământul fostului s, dat în forma autentică;

f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi sprecreştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenitla numele de familie avut anterior căsătoriei, solicităsa poarte numele de familie al acestuia;

g) când s-a desfăcut adoptia unei persoane căsătoritecare are copii minori şi în urma desfacerii adopţieipersoana în cauză revine la numele de familie avutînainte de adopţie;

h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheieriicăsătoriei are loc desfacerea adopţie;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

29 − 20 =